Texto legal

Alcance

Este documento contén as principais condicións xerais que rexen o acceso e o uso, así como coa privacidade dos usuarios, nos sitio e servizos online da web senunpeso.org. É de aplicación para todos os sitios e servizos en INTERNET en que apareza esta declaración ou que inclúen unha ligazón a ela. Sitios e servizos dos que é titular a Asociación Cultural Senunpeso, con domicilio a efectos de notificación en L/ de Silva de arriba, n° 2 San Miguel de Sarandón C.P. 15885.

O uso do sitio web ou servizo on-line respectivo implica a expresa e plena aceptación destas condicións xerais na versión publicada no momento en que o usuario acceda ao mesmo, sen prexuízo das condicións particulares que puidesen aplicarse a algúns dos servizos concretos dos sitios ou servizos web. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

Resumo da política de privacidade.

A Asociación Cultural Senunpeso infórmalle que todos os datos facilitados a través de formularios electrónicos e/ou mediante correo electrónico serán tratados con estrita confidencialidade de acordo coa Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de carácter persoal, e informámoslle que ten vostede dereito de acceso ao ficheiro, rectificación e cancelación dos seus datos, podendo exercitar tales dereitos enviando por escrito unha solicitude a:

Asociación Cultural Senunpeso
L/ de Silva de arriba, n° 2 San Miguel de Sarandón C.P. 15885

Ou mediante correo electrónico a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

A Asociación Cultural Senunpeso comprométese ao uso responsable e confidencial dos datos, garantindo que os datos dos usuarios se tratarán de acordo coas esixencias legais, e que tan só serán utilizados pola Asociación Cultural Senunpeso co propósito indicado de comunicación, información e administración.

Os datos solicitados son os adecuados, pertinentes e non excesivos en relación co ámbito e finalidades. O usuario responderá, en calquera caso, da veracidade dos datos facilitados, reservándose a Asociación Cultural Senunpeso o dereito a excluír dos servizos rexistrados a todo usuario que facilitase datos falsos, sen prexuízo das demais accións legais que poidan proceder.

Mediante o envío dos formularios existentes nesta páxina WEB ou mediante o envío dunha mensaxe de correo electrónico, o remitente presta o seu consentimento ao tratamento automatizado dos datos incluídos no mesmo. En calquera caso os datos facilitados non serán obxecto de cesión a terceiros.

Aceptación por parte do usuario.

O "site" e servizos on-line da web de senunpeso.org proporcionan o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante, "os contidos") en Internet pertencentes á Asociación Cultural Senunpeso, aos que o USUARIO pode ter acceso. O USUARIO asume a responsabilidade do uso do Site e servizos on-line. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos. No devandito rexistro o USUARIO será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ao USUARIO pódeselle proporcionar un contrasinal do que será responsable, comprometéndose a facer un uso diligente e confidencial da mesma.

O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que a Asociación Cultural Senunpeso ofrece a través do seu Site e entre outros se obriga a non empregalos para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, homófobo, pornográfico-ilegal, de apología do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos, ou calquera outra forma de discriminación non permitidas pola nosa lexislación; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos da Asociación Cultural Senunpeso, dos seus provedores ou de terceiras persoas; introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e/ou modificar ou manipular as súas mensaxes.

Sobre a información persoal e a privacidade

A Asociación Cultural Senunpeso está comprometida con protexer a privacidade dos usuarios dos seus sitios web; queremos contribuír á defensa do dereito fundamental á protección de datos que é a capacidade que ten o cidadán para dispor e decidir sobre todas as informacións que se refiran a el; para iso cumprimos escrupulosamente o Dereito Europeo, a Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e da súa normativa de desenvolvemento, estando obrigado a protexer o tratamento dos datos persoais, as liberdades públicas e os dereitos fundamentais das persoas físicas que son usuarios dos nosos sitios web ou que acceden aos nosos servizos on-line, especialmente en relación coa súa honra e intimidade persoal e familiar. Para iso desenvolvemos os requisitos técnicos necesarios que garantan o tratamento confidencial dos datos, evitar a súa perda, alteración e acceso ou uso fraudulento.

A Asociación Cultural Senunpeso infórmache de que todos os datos persoais que nos facilites a través de formularios electrónicos, mediante correo electrónico, inscrición e/ou subscrición aos servizos do sitio web, serán tratados con estrita confidencialidade tal e como esixe a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de carácter persoal. Neste sentido garantimos que o tratamento destes datos efectúase baixo os niveis de seguridade establecidos na Lei e que impiden a súa manipulación ou uso e acceso non autorizados por parte de terceiros que o poidan utilizar para finalidades distintas para as que foron solicitados.

Os datos persoais, como por exemplo, o seu correo electrónico, nome, dirección postal onde resida, número de teléfono; información demográfica: idade, xénero, preferencias e intereses, código postal... que se pidan aos usuarios dos distintos sites e servizos on-line da Asociación Cultural Senunpeso terán como única finalidade prestar os servizos para os que se soliciten, e manter cos usuarios unha comunicación fluída, enviando a través de calquera medio (correo postal ou electrónico, teléfono fixo ou móbil, SMS, MMS, Internet, etc.) a información que consideramos útil e as noticias máis importantes da nosa actividade sindical; en particular as accións relacionadas con campañas electorais, candidaturas, convocatorias, negociación colectiva, actos públicos e accións sindicais, etc. En todo caso a Asociación Cultural Senunpeso é a único destinataria dos datos e esta información poderá ser utilizada para xestionar a administración do website ou realizar estudos estatísticos de natureza interna e de carácter estritamente confidencial.

O usuario garante que os datos persoais que facilita son veraces e correctos, e a Asociación Cultural Senunpeso resérvase o dereito a excluír dos servizos do sitio web a todo usuario que facilitase datos falsos, sen prexuízo das demais accións que procedan en Dereito. Os Menores de idade deberán obter o permiso dos seus pais, titores ou representantes legais para poder acceder aos servizos prestados.

A Asociación Cultural Senunpeso non se responsabiliza no caso de que os datos sobre este tema sexan inexactos ou falsos.

A Asociación Cultural Senunpeso pode combinar a información recibida por parte do usuario desde diferentes sitios e servizos on-line da Asociación Cultural Senunpeso, ou recompiladas mediante outros servizos da Asociación Cultural Senunpeso; coa finalidade de ofrecer unha atención máis personalizada e un mellor servizo.

A Asociación Cultural Senunpeso non comparte a súa información de contacto con terceiros con fins comerciais, só baixo a súa petición e autorización poderemos enviarlles información de terceiros a través dos sitios on-line ou mediante correo electrónico, sempre enviado por nós. En ocasións, outras empresas contratadas pola Asociación Cultural Senunpeso poderán proporcionar servizos determinados; as mesmas só poderán obter datos persoais de vostede estritamente para proporcionar o servizo correspondente. A Asociación Cultural Senunpeso esixiralles igual cumprimento na protección de datos segundo esta Política de Privacidade.

En calquera momento pode solicitar a baixa de recepción de información enviada polos nosos sistemas, así como a baixa dos nosos rexistros. Para iso atopará en todos os correos electrónicos que reciba pola nosa banda unha ligazón ou un correo electrónico que lle permitirá solicitar a baixa correspondente. Tamén será posible solicitar a baixa a través de áreas privadas de sitios web desde as que se poderán facer modificacións dos datos así como a solicitude de baixa. A baixa do servizo ou baixa dos seus datos persoais na nosa base de datos, producirase no menor tempo necesario para executar a súa solicitude.

Desde a Asociación Cultural Senunpeso perseguirase a veracidade dos datos, tentando a actualización dos mesmos en relación á situación do afectado. Se os datos de carácter persoal rexistrados resultasen ser inexactos, en todo ou en parte, ou incompletos, serán cancelados e substituídos de oficio polos correspondentes datos rectificados ou completados.

A baixa poderá producirse igualmente a iniciativa da Asociación Cultural Senunpeso, cando o usuario infrinxa o Código de Conduta en Internet da Asociación Cultural Senunpeso. En todo caso cando o usuario que accedeu a algún dos nosos site ou servizos on-line, e estea dado de alta na nosa base de datos, será dado de baixa nas seguintes situacións:

a. Faga un mal uso do seu identificador e contrasinal para acceder aos nosos sites e/ou servizos.

b. Minta deliberadamente, á hora de proporcionar os seus datos persoais, por exemplo o seu DNI, ou o seu propio nome.

c. Non siga as normas de ética e civismo necesarios: insulte en foros, chat, ou a outros usuarios dos sitios ou servizos da Asociación Cultural Senunpeso.

d. Vaia en contra dos dereitos dos demais.

e. Faga ou manifeste actitudes homófofas, xenófobas, racistas, machistas, ou calquera outro tipo de discriminación por calquera razón protexida pola Constitución ou pola Lei.

f. Vaia en contra, de forma manifesta e coa finalidade de causar dano, os intereses da Asociación Cultural Senunpeso ou calquera dos seus membros.

g. A baixa poderá producirse igualmente de oficio cando deixasen de ser necesarios ou pertinentes para a finalidade para a cal fosen solicitados ou rexistrados

Propiedade intelectual e industrial sobre os contidos da páxina senunpeso.org

Todos os elementos que forman o sitio web senunpeso.org, así como a estrutura, deseño e código fonte da mesma, e os elementos contidos nela (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso), son titularidade da Asociación Cultural Senunpeso e están protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial. Todos estes contidos están dipoñíbeis baixo licencia Creative Commons. Isto enténdese sen prexuízo da plena titularidade que ostentan as Entidades Colaboradoras sobre os seus propios contidos, logotipos e marcas. Está absolutamente prohibido, o uso do sitio web ou dalgún dos seus elementos con fins comerciais ou ilícitos. A Asociación Cultural Senunpeso non asumirá ningunha responsabilidade derivada do uso por terceiros do contido do sitio web e poderá exercitar todas as accións civís ou penais que lle correspondan en caso de infracción destes dereitos por parte do usuario.

Cookies no sitio senunpeso.org

O sitio web de senunpeso.org utiliza "cookies" (pequenos arquivos de información que o servidor da Asociación Cultural Senunpeso envía ao computador de quen accede á páxina) na medida imprescindible para o correcto funcionamento e visualización do sitio web por parte do usuario. As "cookies" utilizadas no sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal e desaparecen ao terminar a sesión do usuario. En ningún caso utilizaranse as "cookies" para recoller información de carácter persoal.

Modificacións

Co fin de mellorar as prestacións do sitio web, a Asociación Cultural Senunpeso resérvase o dereito, en calquera momento e sen previa notificación ao usuario, a modificar, ampliar ou suspender temporalmente a presentación, configuración, especificacións técnicas e servizos do sitio web, de forma unilateral. Así mesmo, resérvase o dereito de modificar en calquera momento as presentes condicións de uso así como calquera outras condicións particulares.

Exclusión de responsabilidade

A Asociación Cultural Senunpeso non se responsabiliza dos eventuais erros tipográficos, formais ou numéricos que poida conter o sitio web, nin da exactitude da información contida nel. A Asociación Cultural Senunpeso non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

Hiperenlaces

Os hiperenlaces contidos no sitio web senunpeso.org poden dirixir a páxinas web de terceiros. A Asociación Cultural Senunpeso non asume ningunha responsabilidade polo contido, informacións ou servizos que puidesen aparecer nos devanditos sitios, que terán exclusivamente carácter informativo e que en ningún caso implican relación algunha entre a Asociación Cultural Senunpeso e ás persoas ou entidades titulares de tales contidos ou titulares dos sitios onde se atopen.

Lexislación e xurisdición aplicable

A relación entre a Asociación Cultural Senunpeso e o usuario rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela.

Log In or Sign Up

Se estás matriculado/a en algún obradoiro do LAV introduce os teus datos de acceso para acceder ao foro de alumnos.

¿Recordar contraseña? / ¿Recordar usuario?